Ochrana osobných údajov

"Sme spoločnosť Trinity Production s.r.o. so sídlom na adrese Námestie slobody 9811 06 Bratislava, IČO: 46915885 , vedená u Mestského súdu v Bratislave.

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku webových stránok www.napojeni.sk spracovávame niektoré Vaše osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR").

Informácie o spracovaní osobných údajov tu obsiahnuté sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov vykonávané počas Vašho používania webových stránok www.napojeni.sk, ale aj na spracovanie osobných údajov vykonávané počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iným spôsobom, spracovanie osobných údajov počas trvania obchodného vzťahu s Vami, spracovanie osobných údajov pri plnení našich právnych povinností a rovnako aj na spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov."

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Trinity production,  IČO: 46915885 zo sídlom Námestie slobody 9, 811 06 Bratislava  (ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: kemp@napojeni.sk tel.: +421 907 896 958;

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol zákazník a ktoré správca získal na základe vyplnenia prihlasovacieho formulára.

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie registrácie na kemp.

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

S informáciami, ktoré nám poskytujete, ako napríklad vyplnením kontaktného formulára, formulára pre odber noviniek alebo objednávkového formulára, zaobchádzame férovým spôsobom, v súlade s právnymi predpismi, a staráme sa o ne ako o vlastné. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere s pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú úrovni technického rozvoja a bránia ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Vaše údaje môžu byť nami spracovávané na nasledovné účely:

• Plnenie zmluvy, vrátane jej uzavretia a vybavovania požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (predovšetkým na vybavenie Vašej objednávky zaslanej prostredníctvom našich webových stránok a jej následné plnenie);

• Plnenie právnych povinností (predovšetkým povinností podľa účtovnej a daňovej legislatívy);

• Zasielanie obchodných správ, ponúk služieb a cielenie reklamy (ak s tým budete súhlasiť, môžeme Vám zasielať obchodné správy alebo ponuky, najmä prostredníctvom e-mailu; na cielenie reklamy môžu byť využívané aj údaje získané pri návšteve webových stránok prostredníctvom súborov cookies);

• Ochrana oprávneného záujmu našej spoločnosti (jedná sa napríklad o ochranu práv a právom chránených záujmov pred zneužitím webových stránok);

V súlade s vyššie uvedenými účelmi spracúvame nasledujúce osobné údaje:

• Meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo (účely 1, 2, 3, 4)

• Číslo účtu a iné transakčné údaje (účely 1, 2, 4) IČO, DIČ (účely 1, 2)

• Dátum narodenia, rodné číslo (účely 1, 2)

• Súbory cookies (viď nižšie)

• Prípadne ďalšie osobné údaje (účely 1, 2, 4)

Vaše osobné údaje používame predovšetkým na účely komunikácie s Vami.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, ale v prípadoch stanovených zákonom sme oprávnení, resp. povinní ich poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom verejnej moci.

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.napojeni.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: kemp@napojeni.sk;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronického formulára na webovej stránke www.napojeni.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1.9.2022