OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KEMP NAPOJENÍ BESKYDY 2024 

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a objednávateľom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je upravený týmito podmienkami.


Zmlúvne strany

Trinity Production s.r.o. 
Nám. Slobody 9, 81106, Bratislava
IČ: 46915885 (ďalej len "organizátor") 

Zákonný zástupca účastníka alebo účastníci (ďalej len "objednávateľ")
Adresa
Dátum narodenia


Rozsah plnenia

Organizátor zabezpečuje služby na základe prihlášky, vyplnenej objednávateľom. Rozsah plnenia zahŕňa zabezpečenie programu, ubytovania a stravovania v súlade s platnými legislatívnymi normami, ktoré sa vzťahujú k tomuto kempu. Z účasti objednávateľa na kempe Napojení nevyplýva pre objednávateľa právo na žiadne iné plnenie a služby.


Vznik zmlúvneho vzťahu

Zmlúvny vzťah (zmluva) medzi objednávateľom a organizátorom vznikne pri súčasnom splnení nasledujúcich troch bodov:

 1. Objednávateľ zašle vyplnenú prihlášku na adresu organizátora alebo vyplní online formulár prihlášky na internetových stránkach organizátora.
 2. Organizátor potvrdí (e-mailom, písomne alebo telefonicky) objednávateľovi prijatie prihlášky na akciu organizátora.
 3. Objednávateľ uhradí v lehote do splatnosti celú sumu.


Cena kempu

Cena letného kempu Napojení Beskydy 2024 je stanovená ako cena zmlúvna. Cena zahŕňa služby, ktoré sú pri každej objednávanej činnosti presne vymedzené. Ceny sú oficiálne zverejnené na webových stránkach organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odôvodnenej zmeny cien v prípade vážnych cenových zmien na trhu alebo legislatívnych zmien ovplyvňujúcich náklady organizátora. Ak v dobe od podania prihlášky do dňa začiatku pobytu účastníka organizátor zmení cenu, je povinný túto zmenu objednávateľovi okamžite oznámiť. Pri zvýšení ceny má objednávateľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť (písomne alebo e-mailom) v lehote 10 dní od oznámenia zvýšenia ceny. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, je povinný uhradiť vyššiu cenu.


Platobné podmienky

Cena je splatná najneskôr vždy do termínu uvedeného v prihláške. Cena za kemp účastníka musí byť uhradená pred začatím akcie, na ktorú je účastník prihlásený."


Zmena podmienok udalosti

V závažných a odôvodnených prípadoch môže organizátor zmeniť termín, program, miesto pobytu, cenu činnosti alebo dokonca zrušiť činnosť. Ak objednávateľ nesúhlasí so zmenou, má právo od zmluvy odstúpiť do lehoty 10 dní od oznámenia organizátora o zmene niektorých podmienok udalosti. Zmena podmienok, ako aj nesúhlas objednávateľa s ňou, musí byť vyjadrená písomne alebo e-mailom. Už zaplatenú sumu musí organizátor vrátiť objednávateľovi v plnej výške (bez účtovania storno poplatkov) alebo pomernú k využitým službám.


Účasť na kempe

Objednávateľ musí zaplatiť plnú cenu objednanej činnosti v súlade s vyššie uvedenými platobnými podmienkami a riadiť sa pokynmi pre účastníkov. Účastník, ktorý v priebehu kempe nerešpektuje program činnosti alebo neposlušné alebo nesplní podmienky pobytu, môže byť z akcie vylúčený, pričom objednávateľ nemá nárok na náhradu za nepoužité služby a musí opustiť akciu organizátora na svoje náklady. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za službu, ktorú účastník nevyužije svojou vinou. Organizátor je zodpovedný za organizáciu činnosti. Za škody spôsobené objednávateľom a účastníkmi uvedené objednávateľom zodpovedá objednávateľ. Akékoľvek vážne poškodenie inventára organizátora alebo iného vybavenia počas činnosti hradí objednávateľ.


Odstúpenie od zmluvy objednávateľom

Objednávateľ má právo pred začatím akcie jednostranne od zmluvy odstúpiť. Organizátor je povinný vrátiť zaplatené sumy, znížené o storno poplatky, na účet objednávateľa, najneskôr do 31. 8. 2024 príslušného roka.


Storno poplatky

Pri jednostrannom odstúpení objednávateľa od zmluvy je organizátor oprávnený účtovať storno poplatky, ktorých výška závisí od dôvodu a termínu odstúpenia od zmluvy nasledovne:

 • Odstúpenie do 11. 7. 2024 (vrátane) - 1500,- Kč / 60 euro. V prípade, že si objednávateľ za seba nájde náhradníka, storno poplatok mu nebude účtovaný. Podmienkou je úhrada ceny kempu náhradníkom.
 • Odstúpenie neskôr ako 12. 7. 2024 do 28. 7. 2024 (vrátane) :
  a) z dôvodu ochorenia potvrdeného lekárskym potvrdením - 30 % z ceny pobytu , minimálne však 3000 Kč / 120 euro,
  b) z iných dôvodov - 80 % z ceny pobytu
 • Odstúpenie od 29. 7. 2024 do začatia akcie - 100% z ceny pobytu

  V prípade, že si objednávateľ v tomto termíne nájde náhradného účastníka, ktorý uhradí plnú sumu kempu, storno poplatok je v prípade bodu a) 0 % a v prípade bodu b) 10 %. Uvedené storno poplatky sa vzťahujú na zaplatenú cenu kempu podľa platného cenníka uvedeného na webových stránkach organizátora. Ak si objednávateľ nájde náhradného účastníka, považuje sa to za zmenu účastníka v momente, keď dojde k úhrade ceny kempu náhradníkom.


Neúčasť na pobyte

V prípade, že účastník z dôvodov na svojej strane nezúčastní sa udalosti alebo na ňu vôbec nenastúpi a zároveň objednávateľ neodstúpi od zmluvy ešte pred jej začiatkom alebo zruší účasť až po jej začatí, objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo inú finančnú kompenzáciu.


Odstúpenie od zmluvy organizátorom

Organizátor môže pred začatím pobytu alebo počas neho odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch, pri ktorých objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy, ale vzniká mu nárok na finančnú kompenzáciu:

 1. Účastník vážne narušuje priebeh pobytu.
 2. V dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov objednávateľom (napr. pri vyplňovaní prihlášky).
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické alebo psychické požiadavky na účasť na kempe alebo mu zdravotný stav neumožňuje účasť.
 4. Ak účastník nie je na akcii prijatý kvôli pedikulóze (všiam, hnidám), môže byť prijatý až po ich účinnom odstránení.
 5. Ak nie je zaplatená do lehoty podľa platobných podmienok celá suma za pobyt účastníka. Ďalej môže organizátor odstúpiť od zmluvy v dôsledku tzv. "vyššieho mocí", t.j. z dôvodov, ktorým nebolo možné zabrániť, alebo ktoré boli pri uzatváraní zmluvy nepredvídateľné, a ďalej v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov na akcii. V týchto prípadoch obdrží objednávateľ zaplatenú sumu späť v plnej výške alebo pomerne k využitým službám. Objednávateľovi zároveň nevznikne nárok na akékoľvek iné náhrady.


Finančná kompenzácia pri predčasnom odchode účastníka

Pri predčasnom odchode účastníka z kempe alebo pri neskoršom nastúpení účastníka na kemp nemá objednávateľ nárok na finančnú kompenzáciu.


Poistenie

Poisťovanie účastníka je vecou objednávateľa. Organizátor ho nezabezpečuje.


Náklady za liečbu a ošetrenie

Ak organizátorovi vzniknú náklady za prepravu na ošetrenie, za ošetrenie poskytnuté tretou stranou (napríklad horskou službou) alebo zdravotným zariadením alebo v súvislosti s hospitalizáciou účastníka, je objednávateľ povinný ich organizátorovi uhradiť. Náklady za ošetrenie poskytnuté zdravotníkom organizátora nebudú účtované objednávateľovi (sú súčasťou ceny za pobyt).


Reklamácie služieb

Ak objednávateľ zistí akékoľvek nedostatky v kvalite alebo rozsahu služieb v rámci ubytovania alebo stravovania, môže uplatniť reklamáciu. Povinnosťou objednávateľa je nedostatok reklamovať bezodkladne u prevádzkovateľa alebo iného zodpovedného subjektu. Organizátor je povinný riešiť reklamáciu bezodkladne a ak je oprávnená, zabezpečiť okamžitú nápravu. V prípade, že povaha chyby neumožňuje reklamáciu riešiť počas akcie, je objednávateľ povinný uplatniť toto právo ihneď po návrate účastníka z akcie, ale najneskôr do 7 dní písomne alebo e-mailom na adresu organizátora. Organizátor je povinný reklamáciu vyšetriť a rozhodnúť o jej oprávnenosti do 14 dní, v zložitých prípadoch do 30 dní od podania reklamácie.


Zhotovovanie fotografií, audio a video záznamov

Objednávateľ udeľuje súhlas k zhotovovaniu fotografií, audio a video záznamov objednávateľa a príslušníkov objednávateľa a súhlasí s verejnou prezentáciou týchto záznamov na webových stránkach organizátora a ich využitím na propagačné účely.


Dodatočné dohody

a) Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že organizátor v priebehu kempu nepreberá zodpovednosť za mobilné telefóny, tablety, notebooky a akúkoľvek ďalšiu elektroniku a iné cennosti.
b) Objednávateľ berie na vedomie, že medzi zakázanú výbavu patria drogy, útočné nože a iné zbrane, strelivo (vrátane paintballových a airsoftových gulí), pyrotechnika a iné nebezpečné predmety.
c) Objednávateľ dáva organizátorovi súhlas na vykonanie kontroly osobných vecí objednávateľa a príslušníkov objednávateľa v prípade podozrenia z vážneho porušenia kempového poriadku (krádež cudzej veci, držanie zakázanej výbavy - viď bod b).
d) Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody, ktoré objednávateľ v priebehu pobytu na kempe Napojení úmyselne alebo z nedbalosti spôsobí na vybavení kempu alebo inom majetku. V prípade finančných nákladov na opravu alebo výmenu takto poškodeného zariadenia sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu počas pobytu alebo po jeho ukončení.


Záverečné ustanovenia

Vyplnením prihlášky bere objednávateľ na vedomie a súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami. Objednávateľ potvrdzuje v prihláške, že týmto podmienkam rozumie a v plnom rozsahu ich dodržiava.
Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov z prihlášky a ďalších dokumentov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. na účely organizátora. Organizátor sa zaväzuje neposkytovať tieto osobné údaje tretím stranám.

V ....................... dňa ..............................

....................................................................................
objednávateľ